Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

Disclaimer en privacyverklaring

Deze website is eigendom van Steunpunt Adoptie vzw .

Contactgegevens:
Raas Van Gaverestraat 67b - 9000 Gent

Adres maatschappelijk zetel:
Raas Van Gaverestraat 67b - 9000 Gent

Telefoon: 078 15 13 27
E-mail: info@steunpuntadoptie.be

 

Disclaimer

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Steunpunt Adoptie vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Steunpunt Adoptie vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Steunpunt Adoptie vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Steunpunt Adoptie vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Steunpunt Adoptie vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Steunpunt Adoptie vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Steunpunt Adoptie vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

 

Privacyverklaring

Steunpunt Adoptie vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Steunpunt Adoptie vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Steunpunt Adoptie vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Steunpunt Adoptie vzw
Raas Van Gaverestraat 67b, 9000 Gent
Info@steunpuntadoptie.be
T 078/15/13/27

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten of diensten, klanten en leveranciers.

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden door Steunpunt Adoptie vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om het voorbereidingstraject op adoptie te kunnen volgen en het attest te behalen. (wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang);
 • om te kunnen deelnemen aan het groepsaanbod van Steunpunt Adoptie vzw (contractuele overeenkomst en gerechtvaardigd belang);
 • om persoonlijke nazorg te krijgen (wettelijke verplichting, gerechtvaardigd belang);
 • om vrijwilligerswerk voor Steunpunt Adoptie vzw te kunnen verrichten (contractuele overeenkomst en gerechtvaardigd belang);
 • om freelanceopdrachten voor Steunpunt Adoptie vzw te kunnen uitvoeren (contractuele overeenkomst en gerechtvaardigd belang);
 • om boeken te kunnen ontlenen uit onze bibliotheek (contractuele overeenkomst en gerechtvaardigd belang);
 • om professionele gegevens op te laten nemen op de adoptiekaart (ondubbelzinnige toestemming);
 • om informatie te versturen over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang en ondubbelzinnige toestemming)

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen of verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres,
 • privé contactgegevens: telefoonnummer, e-mail adres
 • identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer
 • rijksregisternummer
 • persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit
 • Adoptiegerelateerde kenmerken: herkomstland, adoptiedienst, aankomstleeftijd, dossier ja/nee, nazorgvraag
 • Financiële bijzonderheden (o.a. rekeningnummer, betalingen, …)
 • Aanwezigheid activiteiten
 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).  Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van het Vlaams Centrum voor Adoptie.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzekeren van onze vrijwilligers;
 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ..);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers,  …);
 • het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden.

Met verwerkers maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking aan derden - ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

 • Vlaams Centrum voor Adoptie;
 • Externe opleiders of trainers (freelancemedewerkers).

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. 

Bewaartermijn

Steunpunt Adoptie vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Steunpunt Adoptie vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 5 jaar na laatste gebruik. Persoonsgegevens in het kader van persoonlijke nazorg worden maximaal 30 jaar bijgehouden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. (…inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking…)
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Steunpunt Adoptie vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig, en installeerden een ‘firewall’;
 • Wij maken systematisch backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens  welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden.  Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. 
U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.steunpuntadoptie.be.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Steunpunt Adoptie vzw  kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadpleging.                                                                                                                                                                                                                                            

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Cookie

Doel

Gegevensbehoud

Frontend_language

Bewaart de voorkeurstaal van de gebruiker

2 maanden

Track

Unieke ID per bezoeker voor het tracken van de gebruikersflow.

12 maanden

PHPSESSID

Sessie die PHP aanmaakt. Bevat geen persoonlijke gegevens.

Per sessie

Cookiebar status

Cookie om de cookie notificatie niet opnieuw te tonen bij een volgend bezoek.

7 dagen

Cookies door derden

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics-software om informatie te verzamelen over hoe u onze website gebruikt. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.

Google Analytics slaat onder andere informatie op over:

 • de pagina's die u bezoekt
 • de tijd die u op elke pagina doorbrengt
 • hoe je op de site bent gekomen
 • waarop u klikt terwijl u de site bezoekt

Deze veilig bewaarde cookies verzamelen geen informatie die een bezoeker identificeert. Alle, door deze cookies verzamelde informatie is volstrekt anoniem. We gebruiken dergelijke informatie alleen om onze website te verbeteren. Als u niet wilt dat Google Analytics alle websites bijhoudt, gaat u naar: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Cookie

Doel

Gegevensbehoud

_ga

Gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

38 maanden

_gat

Om het aantal verzoeken dat moet worden gedaan aan doubleclick.net te beperken.

38 maanden

Facebook

Cookie

Doel

Gegevensbehoud

datr

We plaatsen de datr-cookie wanneer een webbrowser facebook.com bezoekt (behalve iframes voor sociale plug-ins), en de cookie helpt ons om verdachte inlogactiviteiten te identificeren en gebruikers veilig te houden.

24 maanden

dpr

Slaat informatie over de ingelogde Facebook-gebruiker op ten behoeve van de targeting/advertising.

2 maanden

fr

Slaat informatie over de ingelogde Facebook-gebruiker op ten behoeve van de targeting/advertising.

3 maanden

sb

Slaat informatie over de ingelogde Facebook-gebruiker op ten behoeve van de targeting/advertising.

24 maanden

 

23 dec
Tips & tricks
Over een paar dagen is het weer zover, de kerstvakantie komt eraan. Dit jaar zal die er opnieuw …
06 dec
Adoptie ID
Wie is Lotus Li en wat is haar link met adoptie? Naam: Lotus Leeftijd: 19 jaar Sta…
25 nov
Verhaal
We hebben het snel over het zoeken naar, vinden van en contact hebben met eerste ouders, maar ni…
14 okt
Verslag
De a-teensdagen worden in samenwerking met VAG georganiseerd. Je vindt dit verslag ook terug in …