Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

Kan ik een volwassene uit een ander land adopteren?

Adoptie van een meerderjarige die in het buitenland verblijft, is mogelijk.

Kandidaat-adoptanten die in België verblijven, kunnen de procedure starten door een verzoekschrift tot adoptie in te dienen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg. Lees daarvoor deze FAQ. Kandidaat-adoptanten die niet in België verblijven en een meerderjarig persoon wensen te adopteren, volgen de regels van het wetboek internationaal privaatrecht.

Gezien de complexiteit van de materie raden we je aan een beroep te doen op een advocaat gespecialiseerd in internationaal familierecht. Vind alvast in deze lijst mogelijke advocaten/juristen terug.

Erkenningsprocedure buitenlandse adoptiebeslissing

Opdat een buitenlandse adoptiebeslissing gevolgen heeft in België, moet de adoptie ter erkenning voorgelegd worden in België. Er zijn dan enkele regels waar je rekening mee moet houden.

Een buitenlandse adoptiebeslissing van een meerderjarige kan erkend worden na controle van de volgende voorwaarden:

 • de adoptie kwam tot stand door de bevoegde autoriteit, overeenkomstig de procedure en de vormvereisten van het land. Elk land heeft zijn eigen procedure inzake adoptie. De wetgeving van het land van de rechtbank waar de adoptie wordt uitgesproken moet dus nageleefd worden; of de gestelde voorwaarden tot adoptie die in dat land gelden,
 • de beslissing is definitief,
 • de adoptie schendt de openbare orde niet. De adoptie mag niet gericht zijn op het omzeilen van de wetsbepalingen inzake toegang tot het grondgebied. Bv.: een adoptie die enkel tot doel heeft in België te kunnen studeren. Daarnaast mag de adoptie niet gericht zijn op het genieten van gezondheidszorg of sociale zekerheid, terwijl er nog biologische ouders in leven zijn. Tot slot mag de adoptie niet gericht zijn op het omzeilen van de wetgeving inzake nationaliteit. Bv.: een adoptieverzoek net nadat de adoptanten de Belgische nationaliteit hebben verworven, of vele jaren nadat de adoptie werd uitgesproken.
 • er is geen bedrog of wetsontduiking (vreemdelingenwet, nationaliteitswet, enz.) gepleegd.

De volgende documenten moeten ingediend worden:

 • een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing of de akte houdende adoptie (de authentieke buitenlandse akte maar meestal in een vreemde taal);
 • een door een beëdigd vertaler voor echt verklaarde vertaling van de beslissing of van de akte houdende adoptie (de vertaling van deze buitenlandse akte in Nederlands, Frans, Duits of Engels opgesteld door een beëdigd vertaler);
 • een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte van geboorte van de geadopteerde;
 • een authentiek stuk waarin de identiteit, de datum en plaats van geboorte, de nationaliteit en de gewone verblijfplaats van de adoptanten of van de adoptant zijn vermeld;
 • een authentiek stuk waarin de nationaliteit en gewone verblijfplaats van de geadopteerde zijn vermeld;
 • een bewijs van goed zedelijk gedrag - model 2 recent (niet ouder dan drie maanden).

Gevolgen

Alleen de gewone adoptie is mogelijk voor meerderjarigen. Zij zullen na adoptie door Belgische ouders nooit van rechtswege de Belgische nationaliteit verkrijgen en dus nooit onmiddellijk na adoptie een Belgisch paspoort kunnen verkrijgen. Meerderjarigen kunnen in het kader van gezinshereniging met een Belg of EU/EER-onderdaan een visum type D aanvragen bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat in het herkomstland. Zij moeten de volgende documenten voorleggen:

 • een bewijs van tenlasteneming;
 • een kopie van geldig nationaal paspoort;
 • een gelegaliseerd en vertaald uittreksel uit de geboorteakte;
 • een bewijs dat de ouder met wie de gezinshereniging plaatsvindt legaal in België woont;
 • een recent bewijs van goed zedelijk gedrag.

De algemene regels inzake naturalisatie blijven evenwel van toepassing.

Naar het FAQ overzicht