Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

Wil je meer weten?

Hier vind je meer informatie over uiteenlopende thema's zoals belang van het kind, specifieke ondersteuningsbehoeften, nazorg, opvoeding, identiteit en herkomst.

Netwerk:

 • Samenvatting onderzoek: Romantische relaties bij geadopteerden (2021)
 • Samenvatting onderzoek: Hoe kijken volwassen geadopteerden naar het belang van adoptie en ouderschap in hun levensverhaal? Een narratieve analyse van 40 life story interviews (2023)
 • Samenvatting onderzoek: Welke culturele opvoeding geven transnationaal geadopteerden aan hun kinderen? (2020)
 • Als geadopteerden zelf moeder of vader worden

Bekijk alles

Samenvatting onderzoek: Romantische relaties bij geadopteerden (2021)

Ervaren volwassen geadopteerden romantische relaties anders dan hun niet-geadopteerde leeftijdsgenoten? En welke factoren zijn hierop van invloed? Begin 2021 publiceerden drie onderzoekers van de Universiteit van Aix-Marseille hierover een studie.

Uit eerdere onderzoeken blijkt dat er een verband is tussen gehechtheid, mentale gezondheid en romantische relaties. Zo heeft een onveilige gehechtheid een negatieve invloed op huwelijkstevredenheid in de algemene populatie (Muraru & Turliuc, 2012) en hebben gelukkig gehuwden een betere mentale gezondheid dan ongehuwde leeftijdsgenoten (Chapman & Guven, 2016). Daarnaast blijkt uit onderzoek dat geadopteerden gemiddeld gezien meer moeilijkheden ervaren op vlak van gehechtheid en mentale gezondheid dan niet-geadopteerden.

De onderzoekers wilden daarom nagaan of geadopteerden meer problemen ervaren in hun romantische relaties dan niet-geadopteerden én welke factoren hierin een rol spelen. Dit laatste werd namelijk nog maar weinig onderzocht.

Vragenlijsten

De studie werd gevoerd in Frankrijk. Er namen 220 geadopteerden en 220 niet-geadopteerden deel. De groep geadopteerden bestond voor 25% uit binnenlands geadopteerden, voor 77% uit vrouwen en de gemiddelde leeftijd was 35 jaar. Om de groepen goed met elkaar te kunnen vergelijken, zorgden de onderzoekers ervoor dat de groepen gelijkwaardig waren op vlak van geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, opleidingsniveau en tewerkstelling.

Alle deelnemers vulden vijf vragenlijsten in. Deze zelfrapporteringsvragenlijsten peilden naar:

 1. gehechtheid,
 2. mentale gezondheid,
 3. veerkracht,
 4. dyadische aanpassing en
 5. betrokkenheid.

‘Dyadische aanpassing’ en ‘betrokkenheid’ meten de kwaliteit van en tevredenheid met romantische relaties. Zo peilen deze vragen naar dyadische aanpassing: ‘Hoe vaak wordt er samen gelachen tussen u en uw partner?’, ‘Hoe vaak werken u en uw partner elkaar op de zenuwen?’, ‘In welke mate zijn u en uw partner het eens of oneens over huishoudelijke taken?’ en peilen deze vragen naar betrokkenheid: ‘In hoeverre zou u ook willen doorgaan met deze relatie wanneer de relatie er slecht voor staat?’, ‘Acht u het mogelijk dat u verliefd wordt op een andere persoon in het komende jaar?’, ‘Hoe verhoudt uw relatie zich tot een ideale relatie?’

Daarnaast verschaften de geadopteerde deelnemers informatie over hun leven voor en na hun adoptie, ook wel preadoptieve en postadoptieve kenmerken genoemd.

De preadoptieve kenmerken zijn:

 • Leeftijd bij adoptie (in maanden, van 1 maand tot 18 jaar oud)
 • Type adoptie (buitenlandse of binnenlandse adoptie)
 • Verblijf in instelling(en) vóór adoptie (ja of nee)
 • Duur van verblijf in instelling(en) (in maanden, van 1 maand tot 10 jaar)
 • Adoptie met biologische broers of zussen (ja of nee)

De postadoptieve kenmerken zijn:

 • Aanwezigheid van adoptiebroers of -zussen (ja of nee)
 • Burgerlijke staat van de adoptieouders (gescheiden of nog samen)
 • Contact met de biologische familie (ja of nee)
Resultaten

Verschillen tussen geadopteerden en niet-geadopteerden

In eerste instantie gaan de onderzoekers na welke verschillen er zijn tussen geadopteerde en niet-geadopteerde volwassenen.

Op vlak van dyadische aanpassing en betrokkenheid verschillen de groepen niet: geadopteerden voelen zich even tevreden, betrokken en toegewijd in hun romantische relaties als niet-geadopteerden. Hoewel uit eerder onderzoek blijkt dat geadopteerden minder snel trouwen en intieme relaties aangaan (Tieman et al., 2006), zijn ze dus niet minder tevreden of toegewijd eens ze een relatie hebben. Deze bevinding ligt in lijn met ander onderzoek waar men geen verschil vond in huwelijkstevredenheid tussen geadopteerden en niet-geadopteerden (Feeney et al., 2007 en Deluca Bischop et al., 2019).

Verder zijn er geen verschillen tussen de twee groepen op vlak van mentale gezondheid en veerkracht, maar wel op vlak van gehechtheid. Geadopteerden rapporteren minder veilig gehechtheid te zijn, maar ervaren hun romantische relaties toch als even positief dan niet-geadopteerden. De onderzoekers geven hiervoor meerdere verklaringen. Zo zou het verschil tussen geadopteerden en niet-geadopteerden op vlak van veilige gehechtheid niet groot genoeg zijn om significante gevolgen te hebben op hun romantische ervaringen. Een andere verklaring is dat veilige gehechtheid verschilt van context tot context en dat dit niet zomaar valt door te trekken naar de context van romantische relaties.

Factoren die romantische ervaringen bepalen

In tweede instantie gaan de onderzoekers na welke factoren de romantische ervaringen van geadopteerden bepalen. Kan men de romantische ervaringen van geadopteerden voorspellen op basis van gehechtheid, mentale gezondheid, veerkracht, preadoptieve kenmerken of postadoptieve kenmerken?

Uit de studie blijkt dat een veilige gehechtheid en een goede mentale gezondheid positief bijdragen aan dyadische aanpassing (kwaliteit) bij geadopteerden.

Ook blijkt contact met de biologische familie voorspellend te zijn voor romantische relaties, maar dit verband is iets ingewikkelder. Enerzijds hebben geadopteerden met contact met hun biologische familie een slechtere score voor dyadische aanpassing. De onderzoekers opperen dat dit vanwege een onveiligere gehechtheid zou kunnen zijn. Eerder onderzoek (Irhammar & Bengtsson, 2004) toont namelijk aan dat geadopteerden die zoeken naar hun herkomst meer onveilig gehecht zijn dan degenen die niet zoeken. Anderzijds scoren geadopteerden met contact met hun biologische familie beter op betrokkenheid in romantische relaties. Contact met de biologische familie heeft een positief effect op zelfvertrouwen en het vermogen om in verbinding te gaan met anderen (Pacheco & Eme, 1993, Müller & Perry, 2001), waardoor deze geadopteerden meer toegewijd zouden kunnen zijn in hun romantische relaties.

Met betrekking tot wat er vóór de adoptie gebeurde, voorspelt geen enkel kenmerk de ervaring van romantische relaties. Hoewel uit eerder onderzoek blijkt dat kenmerken zoals leeftijd bij adoptie en verblijf in instellingen voorafgaand de adoptie een invloed hebben op gehechtheid en mentale gezondheid bij geadopteerde kinderen, is het mogelijk dat deze preadoptieve kenmerken geen rechtstreeks effect hebben op romantische relaties bij volwassen geadopteerden. Hiervoor is meer onderzoek nodig.

Conclusie

Hoewel geadopteerden hun romantische relaties niet anders ervaren dan niet-geadopteerden, dragen een veilige gehechtheid en een goede mentale gezondheid bij aan positieve romantische ervaringen. Dit benadrukt het belang van een veilige gehechtheid, een goede mentale gezondheid en veerkracht van geadopteerden als beschermende factoren.

De meeste pre- en postadoptiekenmerken zijn niet gerelateerd aan de romantische relaties van geadopteerden. Mogelijks beïnvloeden die romantische relaties niet rechtstreeks of hebben deze kenmerken minder tot geen invloed op lange termijn.

Tot slot blijkt uit de resultaten dat er meer aandacht besteed moet worden aan de behoeften van geadopteerden in hun zoektocht naar hun biologische familie, omdat dit gevolgen heeft op hun romantische relaties.

Bron: Despax J., Bouteyre E., Pavani J. (2021). Adoptees’ Romantic Relationships: Comparison with Nonadoptees, Psychological Predictors and Long-Term Implications of the Adoption Pathway. Adoption Quarterly, 24(4):1-26. doi: 10.1080/10926755.2021.1884154

Tekst: Kristien Wouters