Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

Wil je meer weten?

Hier vind je meer informatie over uiteenlopende thema's zoals belang van het kind, specifieke ondersteuningsbehoeften, nazorg, opvoeding, identiteit en herkomst.

Welzijn en zorgbeleid:

  • Focusgroepenonderzoek over nazorg aan adoptieouders in Vlaanderen (2010)
  • Focusgroepenonderzoek over nazorg aan geadopteerden in Vlaanderen (2015)
  • Paper over invloed van informatiesessie op adoptieouders in Vlaanderen (2016)
  • Samenvatting onderzoek: Tevredenheid van geadopteerden (2019)

Bekijk alles

Samenvatting onderzoek: Tevredenheid van geadopteerden (2019)

In 2019 publiceerden Gera ter Meulen, Daisy Smeets en Femmie Juffer* een Nederlandse studie waaraan meer dan duizend interlandelijk geadopteerden tussen 18 en 55 jaar deelnamen. De drie onderzoekers gingen het verband na tussen de gevoelens van geadopteerden over hun afgestaan zijn, hun adoptie en de tevredenheid met hun leven. Wat blijkt? De meeste volwassenen geadopteerden zijn best tevreden met hun leven en hun adoptie, ook al hebben ze de moeilijke start gekend van afgestaan te zijn geweest.

Onderzoeksvraag

Uit verschillende studies blijkt dat vele geadopteerden na hun adoptie een sterke inhaalbeweging maken op fysiek, sociaal-emotioneel en cognitief vlak, ondanks de moeilijke start die ze kennen. Deze inhaalbeweging zegt echter niets over de gevoelens van volwassen geadopteerden omtrent het afgestaan en geadopteerd zijn en de invloed ervan op hun algemene levenstevredenheid. Precies dát gingen de drie Nederlandse onderzoekers na in hun studie.

Doelgroep en vragenlijst

Om een zo divers mogelijke groep van geadopteerden te bereiken, werd een vragenlijst verspreid via verschillende kanalen. Zowel adoptiediensten, adoptieouders als organisaties voor geadopteerden hielpen hierbij. In totaal namen er 1155 interlandelijk geadopteerden deel. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 29 jaar en 73% van hen was vrouw. De deelnemers waren afkomstig uit 32 landen en werden geadopteerd tussen 1963 en 2004. 69% van de deelnemers was jonger dan twee jaar op het moment van aankomst in Nederland.

In de vragenlijst werd er gepeild naar de algemene levenstevredenheid van de deelnemers, alsook in welke mate ze positieve en negatieve gevoelens hadden omtrent het afgestaan (verlies van een biologische familie) en geadopteerd zijn (verlies van een land en cultuur, maar ook de komst in een nieuw gezin).

Resultaten

Algemene levenstevredenheid

Uit de resultaten bleek dat de meerderheid van de geadopteerden die deelnamen aan de studie  tevreden waren met hun leven. Gemiddeld gezien waren zij zelfs iets meer tevreden dan de gemiddelde Nederlander. Hierbij was er geen verschil tussen mannen of vrouwen.

De onderzoekers wijzen erop dit niet wil zeggen dat het leven van volwassen geadopteerden daarom ook gemakkelijk is. Verschillende studies hebben namelijk aangetoond dat volwassen geadopteerden meer mentale gezondheidsproblemen hebben dan niet-geadopteerde volwassenen.

Echter, uit de studie blijkt dat volwassen geadopteerden er over het algemeen goed in slagen om een leven uit te bouwen waarmee ze tevreden zijn. Een geadopteerde schreef: "Geadopteerd zijn is een feit, maar wat je doet met je leven is een keuze."

Gevoelens omtrent het afgestaan en geadopteerd zijn

De meerderheid van de deelnemende geadopteerden was positief over hun afstand en adoptie. 91 procent verklaarde nooit of slechts soms negatieve emoties te hebben omtrent hun geadopteerd en afgestaan zijn.

57 procent was vaak tot altijd positief over hun afgestaan zijn, terwijl 80 procent vaak tot altijd positief was over hun adoptie. Dit suggereert dat geadopteerden positief kunnen zijn over hun adoptie, ook al ervaren ze negatieve gevoelens omtrent de afstand. Een geadopteerde omschreef het zo: “Dat ik geadopteerd ben, is - denk ik - de beste pleister op de levensgrote wond die mijn afgestaan zijn heeft geslagen in mijn leven.”

Hoe meer positieve en minder negatieve gevoelens geadopteerden hadden over hun adoptie en afgestaan zijn, hoe meer tevreden over hun leven ze waren.

Effect van (leef)tijd

Bijna de helft van de deelnemers gaf aan dat ze hun adoptie doorheen de tijd anders zijn gaan beoordelen, waarbij de meerderheid verklaarde dat positieve emoties sterker en negatieve gevoelens minder sterk werden.

In contrast daarmee bleken juist de oudste geadopteerden het minst tevreden met hun adoptie en afgestaan zijn. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat adoptiegezinnen vroeger slechts weinig omkaderd werden. Sindsdien is er meer regelgeving en begeleiding van adoptiegezinnen en geadopteerden.

Conclusie

Uit de studie kan geconcludeerd worden dat de gevoelens die geadopteerden hebben over hun afgestaan en geadopteerd zijn een invloed hebben op hun levenstevredenheid. De auteurs van de studie wijzen dan ook op het belang van goede regelgeving, voorlichting en gespecialiseerde nazorg in adoptie.

Het volledige artikel kan je hier lezen.

*Gera ter Meulen is onderzoeker bij KennisBureau Ter Meulen voor pleegzorg en adoptie. Dr. Daisy Smeets is universitair docent aan de Universiteit Leiden. Prof. Dr. Femmie Juffer is Bijzonder Hoogleraar Adoptiestudies aan de Universiteit Leiden.

Bron: ter Meulen, G., Smeets, D., & Juffer, F. (2019). The relation between adult adoptees’ feelings about relinquishment, adoption and satisfaction with life. Adoption & Fostering, 43(2), 192-209. https://doi.org/10.1177/0308575919841754

Tekst: Kristien Wouters